Regulamin sklepu

1. DEFINICJE

Następujące określenia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.     „Firma RCA” oznacza firmę RCA Robert Czekański z siedzibą w Toruniu, ul. Przy Rynku Wełnianym 5/10, 87-100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 8792184527, REGON 340174521.

2.     „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3.     „Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji do Sklepu lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła.

4.     „Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług w Sklepie, w tym w szczególności dokonywanie Zamówień oraz realizację określonych uprawnień Użytkownika związanych z Zamówieniami na zasadach określonych w Regulaminie.

5.     „Login” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, samodzielnie przez niego ustalonym podczas Rejestracji do Sklepu i koniecznym do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

6.     „Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

7.     „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Firmą RCA umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych.

8.     „Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie.

9.     „Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Firmę RCA dostępny pod adresem: www.papoi.pl (nazwa wyświetlana na urządzeniach mobilnych: www.papoi.pl), za pośrednictwem którego Firma RCA prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia Treści Cyfrowe, a także może świadczyć inne usługi.

10.   „Treści Cyfrowe” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne) przeznaczone do pobrania i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Firmę RCA w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

11.   „Udostępnienie Treści Cyfrowych” oznacza odpłatne udostępnienie przez Firmę RCA Treści Cyfrowych na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych przy użyciu Urządzenia lub za pośrednictwem serwisów zewnętrznych.

12.   „Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).

13.   „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.

14.   „Zamówienie” oznacza zamówienie na Treści Cyfrowe złożone przez Użytkownika w Sklepie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Firmy RCA związane z korzystaniem ze Sklepu i Udostępnianiem Treści Cyfrowych.

2.     Właścicielem i administratorem Sklepu jest Firma RCA.

3.     Firma RCA prowadzi za pośrednictwem Sklepu Udostępnianie Treści Cyfrowych, a także może prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

4.     Użytkownik zawiera z Firmą RCA umowę Udostępniania Treści Cyfrowych z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.

5.     Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Firma RCA może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Firmy RCA związanych z korzystaniem ze Sklepu lub Udostępnianiem Treści Cyfrowych, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: admin@papoi.pl Odpowiedzi będą udzielane przez Firmę RCA bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.

6.     Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.

7.     Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

8.     Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Firmą RCA i Użytkownikiem, której przedmiotem są Treści Cyfrowe.

9.     Informacje o Treściach Cyfrowych podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3. REJESTRACJA W SKLEPIE, ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

1.     Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji, lub alternatywnie bez Rejestracji i użycia Konta.

2.     Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia zakup Treści Cyfrowych oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień.

3.     Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie.

4.     Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od Firmy RCA zawierającą prośbę o potwierdzenie Rejestracji poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości i zalogowanie się do Sklepu za pomocą Hasła i Loginu Użytkownika. Niezwłocznie po zalogowaniu do Sklepu, Użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą informację o utworzeniu Konta.

5.     Po Rejestracji Użytkownik loguje się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu.

6.     Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.

7.     Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.

4. OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.     Jeśli Użytkownik chce kupić Treści Cyfrowe może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta.

2.     Szczegółowe informacje o Treściach Cyfrowych, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Treściach Cyfrowych. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

3.     Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie.

4.     W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Firmę RCA, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.

5.     Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Treści Cyfrowych i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.

6.     Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Zamów”. Kliknięcie w przycisk „Zamów” powoduje powstanie po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie.

7.     Złożenie Zamówienia przez Użytkownika na Treści Cyfrowe oznacza przyjęcie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy złożonej przez Sklep.

8.     Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Treści Cyfrowe i otrzymaniu przez Firmę RCA potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia przez Firmę RCA, wraz z linkiem właściwym do pobrania udostępnionych Treści Cyfrowych.

9.     Umowa sprzedaży, w odniesieniu do Treści Cyfrowych, pomiędzy Firmą RCA a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Firmę RCA potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Treści Cyfrowe.

10.   W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika obejmuje więcej niż jedną Treść Cyfrową, Użytkownik zawiera odrębne umowy w stosunku do każdej Treści Cyfrowej składającej się na konkretne Zamówienie.

11.   W przypadku braku płatności za Treści Cyfrowe w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12.   Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu rabatowego otrzymanego od Firmy RCA upoważniającego do obniżenia ceny Zamówienia. Kody rabatowe i bony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

5. PŁATNOŚCI

1.     Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie, w odniesieniu do Treści Cyfrowych, za pośrednictwem operatora płatności współpracującego z Firmą RCA, w tym w szczególności przelewem elektronicznym.

2.     Firma RCA może dodatkowo wprowadzić płatności za pomocą kart płatniczych i voucherów.

3.     Firma RCA dostarcza Użytkownikowi dowód księgowy dokonania płatności za Treści Cyfrowe oraz za ich dostawę w postaci faktury.

4.     Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

5.     Faktury w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedaż dokonywana przez Firmę RCA za pośrednictwem Sklepu realizowana jest jedynie na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6. DOSTAWA PRODUKTÓW

1.     Dostawa Treści Cyfrowych następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Treści Cyfrowe i otrzymaniu przez Firmę RCA potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.

2.     Użytkownik nie ponosi kosztów dostawy Treści Cyfrowych.

7. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH

1.     Treści Cyfrowe zostają udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Merlin Commerce potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.

2.     Udostępnienie Treści Cyfrowych Użytkownikowi następuje w drodze przesłania drogą poczty elektronicznej linku do pobrania Udostępnianych Treści Cyfrowych.

3.     Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

4.     Zamawiając Treści Cyfrowe, Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie przez Firmę RCA świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Firma RCA zobowiązana jest do potwierdzenia Użytkownikowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą Użytkownika na innym trwałym nośniku.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY ZE SKLEPEM ORAZ DO POBIERANIA TREŚCI CYFROWYCH

1.     Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.

2.     Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych, udostępniane w dziale pomocy technicznej oraz udzielane przez pracowników pomocy technicznej.

3.     Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.

4.     Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Treści Cyfrowych.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ TREŚCI CYFROWYCH

1.     W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Treści Cyfrowych z zastrzeżeniem punktu 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

10. REKLAMACJE

1.     Firma RCA zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto Firma RCA zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez wad.

2.     Użytkownik może zgłosić Firmie RCA reklamację, jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.

3.     Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.

4.     Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:

5.     poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@papoi.pl; albo

6.     poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w dowolny sposób na adres:

RCA Robert Czekański - Sklep Papoi Wełniaki
ul. Przy Rynku Wełnianym 5/10
87-100 Toruń

Na opakowaniu zewnętrznym prosimy zamieścić dopisek REKLAMACJA i numer zamówienia.

5.     Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.

6.     Firma RCA ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Firma RCA nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Firma RCA uznała reklamację za uzasadnioną.

7.     Firma RCA poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Firmie RCA.

8.     Jeżeli Firma RCA uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik otrzyma od Firmy RCA nowe, wolne od wad, Treści Cyfrowych.

9.     Jednak jeśli Firma RCA nie dokona wymiany Treści Cyfrowych na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Treści Cyfrowych będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Treści Cyfrowe były już wymieniane na wolne od wad albo jeżeli Firma RCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.

10.   Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi Firma RCA.

11.   W toku rozpatrywania reklamacji Firma RCA może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.

2.     Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest RCA Robert Czekański z siedzibą w Toruniu, ul. Przy Rynku Wełnianym 5/10, 87-100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 8792184527, REGON 340174521.

3.     W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Przy Rynku Wełnianym 5-10 (87-100 Toruń) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: admin@papoi.pl. Chętnie pomożemy we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

4.     Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5.     Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności (znajdziesz ją tutaj).

12. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.     Firma RCA ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za Treści Cyfrowe wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.

2.     W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Firma RCA zastrzega, że Użytkownik nie może:

3.     zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także

4.     podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.

5.     Treści zamieszczone przez Firmę RCA w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Firmy RCA lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych ze Sprzedażą Produktów i Udostępnianiem Treści Cyfrowych, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Firmy RCA lub innego podmiotu uprawnionego.

6.     Firma RCA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Firmy RCA, których Firma RCA przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mogła przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:

7.     przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści;

8.     zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;

9.     przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;

10.   ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;

11.   przyczyny wynikające z awarii serwerów.

12.   W każdym przypadku niedostępności Sklepu, Firma RCA podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.

13.   Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:

14.   w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;

15.   w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;

16.   w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;

17.   przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Treści Cyfrowe, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Treści Cyfrowe (tzw. „robotics”).

18.   Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych w ust. 6, Firma RCA zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania od Firmy RCA oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednak w przypadku, gdyby płatność była dokonana za pośrednictwem PayU, 14-dniowy termin na zwrot płatności liczony jest od dnia uzgodnienia z Użytkownikiem sposobu zwrotu uiszczonej ceny.

13. ZMIANY REGULAMINU

1.     Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.

2.     Firma RCA sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.

3.     Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.

4.     W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

14. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1.     Firma RCA zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta pocztą elektroniczną na adres admin@papoi.pl.

2.     Firma RCA będzie uprawniona do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązana na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wszelkie spory pomiędzy Firmą RCA i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2.     W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.