REKLAMACJE

1.     Firma RCA zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto Firma RCA zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez wad.

2.     Użytkownik może zgłosić Firmie RCA reklamację, jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.

3.     Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.

4.     Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:

5.     poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@papoi.pl; albo

6.     poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w dowolny sposób na adres:

RCA Robert Czekański - Sklep Papoi Wełniaki
ul. Przy Rynku Wełnianym 5/10
87-100 Toruń

Na opakowaniu zewnętrznym prosimy zamieścić dopisek REKLAMACJA i numer zamówienia.

5.     Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.

6.     Firma RCA ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Firma RCA nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Firma RCA uznała reklamację za uzasadnioną.

7.     Firma RCA poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Firmie RCA.

8.     Jeżeli Firma RCA uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik otrzyma od Firmy RCA nowe, wolne od wad, Treści Cyfrowych.

9.     Jednak jeśli Firma RCA nie dokona wymiany Treści Cyfrowych na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Treści Cyfrowych będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Treści Cyfrowe były już wymieniane na wolne od wad albo jeżeli Firma RCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.

10.   Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi Firma RCA.

11.   W toku rozpatrywania reklamacji Firma RCA może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.